کاهش مصرف برق کولینگ تاور

سیستم کنترل مرکزی کولینگ تاور هیبریدی هیبریکول

تکنولوژی هیبریکول با تنظیمات دقیق و کنترل لحظه ای دور فن ها و پمپ سیرکولاسیون و همچنین کاهش مصرف برق مصرف کننده های جانبی ، نیاز کمتری به برق مصرفی داشته و موجب کاهش سالیانه مصرف برق میگردد.

در کولینگ تر مصرف کننده های اصلی برق عبارتند از فن های کولینگ و پمپ های سیرکولاسیون فرآیندی و کولینگ ، و مصرف کننده های فرعی و برق نیز عبارتند از پکیج تولید آب جبرانی و تزریق مواد شیمیایی برج. جمع کل این مصارف برق در طول سال هزینه سنگینی را ایجاد می کند که با استفاده از سیستم کولینگ هیبریکول این مصارف به شدت کاهش یافته و کاهش چشمگیر هزینه سالیانه انرژی تا حد 80 درصد را به همراه خواهد داشت.

کاهش مصرف برق علاوه بر صرفه اقتصادی موجب حفاظت از محیط زیست نیز می گردد.