کاهش هزینه بهره برداری

کولینگ تاور هیبریدی هیبریکول

با استفاده از سیستم کولینگ تاور هیبریدی هیبریکول دیگر نیازی به مبدل حرارتی واسط و پمپ سیرکولاسیون بزرگ نمی باشد. در این سیستم، آب فرآیندی کارخانه در مدار بسته سیرکوله می شود. از اینرو کیفیت آب حفظ شده و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بهره برداری سیستم تصفیه آب کاهش چشمگیری می یابد.

با توجه به حفظ کیفیت آب فرآیندی کارخانه ، خنک کردن بی واسطه آب فرآیندی ممکن شده و نیاز به مبدل حرارتی واسط منتفی میگردد. حذف این مبدل حرارتی کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری مرتبط را به دنبال خواهد داشت.

این ویژگی ها سبب خواهد شد که حجم آب کولینگ گردشی کارخانه به شدت کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت پمپ های سیرکولاسیون مربوطه کاهش چشمگیری یابد که کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری پمپ ها را به دنبال خواهد داشت.