کاهش مصرف برق کولینگ تاور

تکنولوژی هیبریکول با تنظیمات دقیق و کنترل لحظه ای دور فن ها و پمپ سیرکولاسیون و همچنین کاهش مصرف برق مصرف کننده های جانبی ، نیاز کمتری به برق مصرفی داشته و موجب کاهش سالیانه مصرف برق میگردد. در کولینگ تر مصرف کننده های اصلی برق عبارتند از فن های کولینگ و پمپ های سیرکولاسیون […]